Create a prestigious school in Anhui to educate first-class talents
Notice on the announcement of the results of the first teacher Problem Solving Competition of our school
类别:Campus information 时间:2021/1/18 16:00:11 稿源:本网 发布:sszxqj Number of readings:

Each division, each teaching and research group:

In order to improve the ability of teachers to analyze and answer the exam questions,Further enhance the professional level and discipline literacy of teachers,And then better promote the teaching reform of the new curriculum in senior high school, Comprehensively promote teachers' professional growth,Strive to run schools that the people are satisfied with, January 16, 2021,Our school organized the first teacher problem solving contest。After expert review, a total of 42 first prizes, 66 second prizes, and 38 third prizes were awarded。The list of winners is as follows:

First prize

Dai Fenggang, Xu Xiaoxiao, Shi Xiaomin, Yu Zhanpeng, Hu Juan, Zhang Jianjun, Sun Lifeng, Liu Meili, Wang Yun, Wang Zhong, Ni Quangui, Zhang Xinxuan, Wang Guiping, Xiong Xiangdong, Wang Lingyan, Zhang Shuzhen, Hong Xia, Wu Jie, He Juan, Wu Fengxia, Hu Haiquan, Deng Zhaoyang, Eu Renlong, Yu Shenze, Xu Renzhou, Zhang Qiaozhen, Li Qiong, Hu Song, Yin Jian, Zhu Zhu, Zhu Dongqian, Tang Renbing, DengXiang Hong, Zhang Yangyang, WU Xiaofei, Wang Hailing, Liu Zhaotian, Yang Lingling, Fang Xiaogang, Hong Yongchun, YAO Qidong, Chen Zhi

The second prize

Zhu Xiwen (female), Zhang Yin, Zhang Wei, Gong Qin, Zhang Bijun, Chen Tianzhen, Liu Jing, Wen Wangyin, Yang Lanping, Yuan Songlin, Shi Jingsong, Jin Zhaohui, Zhang Lixin, Wu Caoqing, Deng Xianpeng, Li Guohong, Zhang Min, Zhang Luosheng, Chen Juanjuan, Tang Shaohua, Huang Zhihu, Dong Tiejun, Huang Zhaojie, Liu Canping, Wang Jinhua, Hong Wangsheng, Tang Caiyun, Gao Zhaoxia, Xu Tangjuan, Jin Juan, Wang Wen,Qiu, Yang Zhanxiong, Zhu Xiaoping, Shi Qing

The third prize

Guo Bingfeng, Ye Xiaomin, Zhou Yuhua, Wu Songmin, Fang Ni, Duan Sanpeng, Gao Xifeng, Gao Rong, Zhu Yihua, Zhu Lanying, Yang Dong, Xu Weihua, Zhang Yanming, Si Xiangwan, He Bing, Hong Langjing, Fang Ming, Zhou Dantan, Zhang Hongyan, Wang Qi, Feng Xiuxia, Xiang Xuemei, Yu Baixiang, Wang Jinyuan, Zhu Heguo, Yang Yingsong, Wu Wei, Gao Yafang, Gao Bing,Zhang Jiawei, Xu Yangchun, Zhang Shuxia, Liu Nanqiao, Wu Jilong, Zhu Xiwen (male)

The above award-winning teachers are issued certificates by the school and given certain awards。

Hereby inform。 

Susong secondary

January 18, 2021


Thanks for reading, and welcome back!